เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ช่วยเหลือ
วิธีสืบค้น
วิธีสืบค้นเบื้องต้น

การค้นโดยใช้คำนำหน้า
การค้นโดยระบุ คำนำหน้า (Prefix) เพื่อบอกประเภทการค้น
ให้กับระบบนั้นจะทำให้การค้นหารวดเร็วขึ้นและได้ผลการค้นหาที่ตรงกับ
ความต้องการมากขึ้น โดยรูปแบบการใช้งานคือ

[Prefix][คำค้น]

ตัวอย่าง ต้องการค้นชื่อเรื่องที่มีคำว่า "คอมพิวเตอร์" ให้พิมพ์ว่า

ti=computer

โดยความหมายของคำนำหน้า (prefix) ของระบบมีดังนี้
1. ti: คือ ชื่อเรื่อง(คำขึ้นต้น)
2. ti= คือ ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ)
3. au: คือ ผู้แต่ง(คำขึ้นต้น)
4. au= คือ ผู้แต่ง(คำสำคัญ)
5. ti: คือ ชื่อเรื่อง(คำขึ้นต้น)
6. ti= คือ ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ)
7. su: คือ หัวเรื่อง(คำขึ้นต้น)
8. su= คือ หัวเรื่อง(คำสำคัญ)
9. lc: คือ เลขเรียก LC
10. nc: คือ เลขเรียก NLM
11. dc: คือ เลขเรียก Dewey
12. loc: คือ เลขเรียก Local
13. bn: คือ เลข ISBN
14. sn: คือ เลข ISSN
15. bib= คือ เลข Bib
16. bar: คือ รหัส
17. se: คือ ชื่อชุด(คำขึ้นต้น)
18. se= คือ ชื่อชุด (คำสำคัญ)
19. all= คือ ไม่กำหนด
20. jn: คือ ชื่อวารสาร(คำขึ้นต้น)
21. jn= คือ ชื่อวารสาร(คำสำคัญ)
22. yr= คือ ปีที่พิมพ์
23. ta= คือ tag ที่ผู้ใช้กำหนด

https://alist.thailis.or.th/krirk/

จองทรัพยากร
การจอง คือการแสดงความต้องการยืมทรัพยากร ที่มีสมาชิกท่านอื่น
ยืมออกจากห้องสมุดไปทำให้ไม่สามารถยืมได้ทันที ต้องรอให้คนที่ยืมไป
นำมาคืนก่อน โดยระบบจะมีการจัดลำดับคิวการมารับตัวเล่ม และมีการแจ้ง
เตือนให้มารับตัวเล่ม โดยการจองนั้นจะระบุตัวเล่ม หรือไม่ก็ได้ หากไม่ระบุ
ตัวเล่มจะสามารถจองได้เมื่อตัวเล่มของทรัพยากร ถูกยืมอยู่ทั้งหมดเท่านั้น

โดยมีวิธีการจองดังนี้
1. ค้นหาทรัพยากรที่ต้องการจอง
2. เลือกทรัพยากร กดปุ่ม "จอง"
3. หากยังไม่เข้าสู่ระบบ ปุ่มจะไม่สามารถใช้งานได้

เปลี่ยนรหัสผ่าน
การเปลี่ยนรหัสผ่านที่ทำผ่าน OPAC นั้นจะมีผลเฉพาะกับรหัสของ
ระบบ ALIST เท่านั้น ในกรณีที่ใช้ PSU Passport ในการเข้าใช้งาน
ระบบการเปลี่ยนผ่านช่องทางนี้จะไม่กระทบกับ PSU Passport

โดยมีวิธีการดังนี้
1. เลือกเมนู "สมาชิก" > "ข้อมูลสมาชิก" > "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน
3. หากต้องการส่งไปยังอีเมลให้เลือก "ส่งไปยังอีเมล"
4. กดปุ่ม "เปลี่ยน"

การยืมต่อทรัพยากร
การยืมต่อ คือการเลื่อนวันส่งคืนทรัพยากร โดยจำนวนครั้งในการยืม
ต่อ และจำนวนวันที่เลื่อนออกไปนั้น ขึ้นอยู่กับ ประเภทสมาชิกและประเภท
ทรัพยากร

โดยมีวิธีการยืมต่อดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู "สมาชิก" > "รายการยืมทรัพยากร"
2. เลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อ
3. กดปุ่ม "ยืมต่อ"
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด